گواهینامه SSL

Positive


 
3,790,000ریال
سالانه

   Comodo شرکت صادرکننده

   DV نوع SSl

   یک عدد تعداد دامنه

   ۱۰ روز بازگشت وجه

   نیاز ندارد مستندات

   ندارد پشتیبانی IR

   ۱ روز کاری مدت تحویل

Certum Commercial


 
6,990,000ریال
سالانه

   CERTUM شرکت صادرکننده

   DV نوع SSl

   یک عدد تعداد دامنه

   ۱۰ روز بازگشت وجه

   نیاز دارد مستندات

   دارد پشتیبانی IR

   ۱ روز کاری مدت تحویل

Certum Commercial Wildcard


 
15,490,000ریال
سالانه

   CERTUM شرکت صادرکننده

   DV نوع SSl

   Subdomain نامحدود تعداد دامنه

   ۱۰ روز بازگشت وجه

   نیاز دارد مستندات

   دارد پشتیبانی IR

   ۱ روز کاری مدت تحویل

Certum Trusted


 
28,500,000ریال
سالانه

   CERTUM شرکت صادرکننده

   OV نوع SSl

   یک عدد تعداد دامنه

   ۱۰ روز بازگشت وجه

   نیاز دارد مستندات

   دارد پشتیبانی IR

   15 روز کاری مدت تحویل

Certum Trusted Wildcard


 
47,990,000ریال
سالانه

   CERTUM شرکت صادرکننده

   OV نوع SSl

   Subdomain نامحدود تعداد دامنه

   ۱۰ روز بازگشت وجه

   نیاز دارد مستندات

   دارد پشتیبانی IR

   15 روز کاری مدت تحویل

Certum Premium


 
71,990,000ریال
سالانه

   CERTUM شرکت صادرکننده

   EV نوع SSl

   Subdomain نامحدود تعداد دامنه

   ۱۰ روز بازگشت وجه

   نیاز دارد مستندات

   دارد پشتیبانی IR

   15 روز کاری مدت تحویل

Powered by WHMCompleteSolution