گواهینامه SSL

Positive SSL
 • Comodo شرکت صادرکننده
 • DV نوع SSl
 • یک عدد تعداد دامنه
 • ۱۰ روز بازگشت وجه
 • نیاز ندارد مستندات
 • ندارد پشتیبانی IR
 • ۱ روز کاری مدت تحویل
Certum Commercial SSL
 • CERTUM شرکت صادرکننده
 • DV نوع SSl
 • یک عدد تعداد دامنه
 • ۱۰ روز بازگشت وجه
 • نیاز دارد مستندات
 • دارد پشتیبانی IR
 • ۱ روز کاری مدت تحویل
Certum Commercial Wildcard SSL
 • CERTUM شرکت صادرکننده
 • DV نوع SSl
 • Subdomain نامحدود تعداد دامنه
 • ۱۰ روز بازگشت وجه
 • نیاز دارد مستندات
 • دارد پشتیبانی IR
 • ۱ روز کاری مدت تحویل
Certum Trusted SSL
 • CERTUM شرکت صادرکننده
 • OV نوع SSl
 • یک عدد تعداد دامنه
 • ۱۰ روز بازگشت وجه
 • نیاز دارد مستندات
 • دارد پشتیبانی IR
 • 15 روز کاری مدت تحویل
Certum Trusted Wildcard SSL
 • CERTUM شرکت صادرکننده
 • OV نوع SSl
 • Subdomain نامحدود تعداد دامنه
 • ۱۰ روز بازگشت وجه
 • نیاز دارد مستندات
 • دارد پشتیبانی IR
 • 15 روز کاری مدت تحویل
Certum Premium SSL
 • CERTUM شرکت صادرکننده
 • EV نوع SSl
 • Subdomain نامحدود تعداد دامنه
 • ۱۰ روز بازگشت وجه
 • نیاز دارد مستندات
 • دارد پشتیبانی IR
 • 15 روز کاری مدت تحویل

Powered by WHMCompleteSolution